Wat & Hoe?

Advies

Adviseren is voor mij: helpen de juiste keuzes te maken. Wat ‘juist’ is, kunnen we alleen samen bepalen. Als opdrachtgever ken je de context, de doelen, behoeften en randvoorwaarden. Ik kan alternatieven en consequenties schetsen op basis van kennis en ervaring. De wisselwerking is cruciaal.

Een adviestraject is altijd maatwerk. Variërend van één gesprek of sessie tot soms jarenlange betrokkenheid. Meedenkend over inhoudelijke keuzes én de aanpak van het proces. Enkele voorbeelden van mijn adviesopdrachten:

  Het ontwikkelen van een toekomstvisie op het werken bij een grote medische dienstverlener en de ondersteuning (HRM, huisvesting/facilities en ICT) die daarvoor nodig is.

  Visie- en planontwikkeling voor het werken na de coronatijd, met oplossingen voor het opvangen van de sterke personele groei bij een bedrijf dat een actieve rol speelt in de energietransitie.

  Advisering bij de herstructurering van de huisvesting (meerdere locaties met verschillende functies) in relatie tot veranderingen in de organisatie en de manier van werken bij een woningcorporatie.

  Advisering bij verschillende huisvestingsprojecten van een grote overheidsorganisatie, met specifieke aandacht voor gedragsverandering en ‘nudging’.

Procesbegeleiding

Van ‘draagvlak creëren’ krijg ik jeuk, maar aandacht voor het proces en de betrokkenheid van stakeholders vind ik essentieel. Positieve reacties op een nieuwe werkomgeving bereik je in de eerste plaats met een goed, op de behoeften afgestemd plan. Daarnaast kan het enorm helpen als participatie in de planontwikkeling leidt tot een gevoel van mede eigenaarschap. De fase na ingebruikname is zo mogelijk nog belangrijker; pas dan kan men de nieuwe mogelijkheden ervaren en begint het leerproces op weg naar effectievere en gezondere gedragspatronen.

Het proces moet passen bij de plannen en bij de organisatie. Daarbinnen creëer ik vooral ruimte voor een constructieve, inhoudelijke dialoog: Wat heb je (als groep) nodig en hoe kunnen we daar invulling aan geven? Het ondersteunen van managers, als leiders van het veranderproces, verdient vaak extra aandacht. Ik gebruik verschillende werkvormen. Soms gericht op educatie en inspiratie, soms op ideevorming, reflectie of discussie. Enkele voorbeelden:

  Begeleiding van (online) workshops en teamsessies bij een regionale zorginstelling, gericht op het ontwikkelen van andere manieren van werken en werkafspraken.

  Begeleiding van heisessies en interactieve workshops in het kader van ‘hoe gaan we werken na corona en wat vraagt dat van de werkomgeving?’ voor diverse organisaties.

  Begeleiding van een verbetertraject met betrekking tot effectief en efficiënt gebruik van spreekkamers bij een regionale GGZ instelling.

  Procesbegeleiding rondom het ontwikkelen en implementeren van een activiteitgerelateerde werkomgeving bij een zorgverzekeraar.

Onderzoek

Het ontwikkelen van een passende werkomgeving begint met een gedegen analyse van de behoeften. In mijn promotieonderzoek ontdekte ik dat dit om een brede scope vraagt: diverse kenmerken van de organisatie, het werk en de mensen spelen allemaal een rol. Inzicht in behoeften is niet alleen belangrijk voor de plannenmakers; zelfinzicht kan mensen helpen om de werkomgeving optimaal te gebruiken. Het zichtbaar maken van individuele verschillen kan bovendien bijdragen aan een inclusieve werkcultuur.

Onderzoek is ook een middel om een gerealiseerd project te evalueren, bij voorkeur in relatie tot een nulmeting. Dit geeft een basis voor verdere verbetering en waardevolle input voor volgende projecten. En je kunt de opgedane kennis delen met andere organisaties. Ik zou willen dat dit meer gebeurt, zodat valkuilen bij het vernieuwen van werkomgevingen worden vermeden.

Onderzoek is altijd een middel, dat moet passen bij het doel. Soms volstaat een aantal gesprekken en observaties. Maar het kan ook nodig zijn om een vragenlijst, sensormetingen of andere methoden in te zetten. Ik ontwikkel graag een gerichte onderzoeksaanpak en ben inmiddels bedreven in het analyseren van allerlei soorten data. Enkele voorbeelden:

  Als projectleider verantwoordelijk voor een meerjarig, multidisciplinair en multi-methoden onderzoek rondom de vernieuwing van de werkomgeving bij zorgverzekeraar Menzis (zie de whitepaper).

  Uitvoeren van een evaluatieonderzoek met betrekking tot een pilotproject bij een grote kantoororganisatie waar in twee vleugels een activiteitgelerlateerd concept was toegepast, met inzet van een vragenlijst en de Habital® app van Measuremen.

  Onderzoek (nulmeting en effectmeting na een jaar) in het kader van de ontwikkeling en implementatie van een programma gericht op vitaliteit (HR en werkomgeving) bij een verzekeringsbedrijf.

  Initiëren, uitvoeren en begeleiden van diverse onderzoeken, in samenwerking met bedrijven, studenten en docenten, als projectleider van de Innovatiewerkplaats Healthy Workplace. Onder meer onderzoek gericht op effectieve implementatie van zit-sta bureaus, dat resulteerde in een whitepaper. Dit artikel geeft een breder overzicht van kennis die in dit project is opgedaan.

Kennisdeling

Sinds de opkomst van nieuwe kantoorconcepten en manieren van werken, begin jaren negentig, is er veel kennis ontwikkeld. Er zijn nog steeds lacunes in de body of knowledge en nieuwe ontwikkelingen roepen steeds weer nieuwe kennisvragen op. Maar er is ook al veel bekend over wat wel en niet goed werkt in bepaalde omstandigheden. Ik vind het belangrijk dat die kennis breed wordt uitgewisseld en benut in de praktijk, waar we nog hardnekkige blinde vlekken zien.

Het proces van kennisontwikkeling rondom werkomgevingen en manieren van werken heb ik op de voet gevolgd en hier en daar kon ik een steentje bijdragen. Kennisdeling is vaak onderdeel van advisering en procesbegeleiding, om te kunnen komen tot zinvolle discussies en weloverwogen keuzes. Maar ik geef ook regelmatig losse spreekbeurten en gastcolleges, blijf actief als docent en auteur en ben als expert verbonden aan Smart WorkPlace. Enkele voorbeelden onder de noemer kennisdeling:

  Mede auteur van het boek ‘Huisvestingsmanagement; Van strategie tot exploitatie’, dat bij veel hbo opleidingen wordt gebruikt.

  Hoofddocent van de basisopleiding Workplace Management van de WorkPlace Academy.

  Spreekbeurt ‘Welzijn in relatie tot werkomgeving’ tijdens een webinar van Smart WorkPlace.

  Deelname aan een ronde tafel sessie over post-corona gemeentehuisvesting.